DESCRIPTION

Self Braking Wheelchair Fall 2017 created by Connor Davies, Haozhou Huang, Martin Shiu, Matan Zelikovitz, Nilaanthy Balachandran

GNG2101 Group A3 - Self Braking Wheelchair
0 0
Comments